การให้บริการ
ด้านเงินฝาก
          สอมธ.ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินด้วยระบบออนไลน์ท่าพระจันทร์ และอัตรา ในอัตราผลตอบแทน ที่สูงกว่า ธนาคารพาณิชย์  ดังนี้
          เงินฝากออมทรัพย์
          เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
          เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ
          เงินฝากประจำทวีทรัพย์
          เงินฝากประจำ
บริการพิเศษ
          1. บริการรับฝากเช็คหรือตราสารทางการเงินทุกชนิด ยกเว้นเช็คที่มีการขีดคร่อม เฉพาะรู้รับเงินเท่านั้น (A/C PAYEE ONLY) ที่ไม่ได้สั่งจ่าย สอมธ. และสามารถถอนเงินได้ เมื่อสหกรณ์เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือตราสาร ทางการเงินได้ เรียบร้อยแล้ว
          2. บริการถอนเงิน โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค และเช็คของขวัญ
         3. บริการโอนเงินเดือน
         4. ฝากเงินเข้าบัญชี สอมธ. โดยผ่านธนาคารในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอมธ.เปิดให้บริการทุกวันทำการราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง
สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ.

 

บริการสมาชิก