ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรส 
หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิก 
 
เป็นสมาชิกตั้งแต่  1 ปี ถึง  5 ปี ได้รับ  6,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่  6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับ  7,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ  8,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ  9,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 11,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 12,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปี ถึง 40 ปี ได้รับ 13,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 41 ปี ถึง 45 ปี  ได้รับ 14,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป  ได้รับ 15,000 บาท
 
** แจ้งความจำนง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ปี**

 

บริการสวัสดิการ