ทุนเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

          เมื่อเป็นสมาชิกใน สอมธ. ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์ ไม่เคยขอรับสวัสดิการของ สอมธ. เกี่ยวกับบุตร สอมธ. จ่ายเงินให้สำหรับสมาชิกผู้เป็น โสดคนละ 1,500 บาท
** แจ้งความจำนง ขอรับเงินภายใน 1 ปี**

 

บริการสวัสดิการ