เงินกู้ประเภทสามัญ

  • เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ

  • ตารางวงเงินให้กู้ประเภทสามัญ

  • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

  • กองทุนสวัสดิการผู้ค้ำประกัน

  • การทำประกันชีวิต

เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ
        เงินกู้สามัญ เป็นเงินให้กู้ประเภทระยะปานกลาง จำนวนเงินที่ให้กู้ขึ้นอยู่กับ อัตราเงินเดือน อายุการเป็นสมาชิก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับ สอมธ. โดยหากทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ไม่พอกับวงเงินกู้ให้ใช้บุคคลค้ำประกันเพิ่มได้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็เพื่อให้สมาชิกนำเงินกู้ ที่ได้ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น การนำไปชำระหนี้ภายนอกที่มี ดอกเบี้ยสูง การซื้อทรัพย์สินอันจำเป็นแก่การครองชีพ หรือใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นเรื่องของ การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ควรใช้เงินกู้สามัญไปเพื่อการบริโภคที่ไม่เป็น ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ภาระหนี้สินให้กับสมาชิกและครอบครัว และการกู้เงินกู้ สามัญนั้น ควรจะกู้ตามความจำเป็น สำหรับระยะเวลา ในการผ่อนชำระหนี้ สามารถผ่อน ชำระหนี้ ได้ถึง 66-120 งวด และเงินได้รายเดือนต้องมีให้หักชำระเพียงพอและกำหนดให้ เหลือเงินรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
การยื่นคำขอกู้และการรับเงินกู้
 
           1. เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการกู้เงินและการจัดทำประกันชีวิต ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อแจ้ง รายละเอียดกับบริษัทประกัน สอมธ.ขอกำหนดวันยื่นคำขอกู้เงินกู้และวันที่รับเงินกู้สามัญได้เดือนละ 3 งวด ดังนี้   
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 1 - 3 รับเงินกู้วันที่ 10 ของเดือน
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 4 - 13 รับเงินกู้วันที่ 20 ของเดือน
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 14 - 23 รับเงินกู้วันสิ้นเดือน
*หากวันรับเงินกู้ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนการรับเงินกู้เป็นวันทำการถัดไป*
          2. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลืออยู่เดิม ประสงค์ที่จะขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ จะต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกิน 3ใน 4 ของวงเงินกู้หรือต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          อย่างไรก็ตามในการให้บริการด้านสินเชื่อและด้านต่างๆ สอมธ. ยังคงให้ความสำคัญกับสมาชิก เพื่อให้ท่าน ได้รับความสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด และสำหรับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนอยู่มาก ขอให้สมาชิกให้ ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการใช้สอยหรือการนำเงินไปลงทุนในด้านต่างๆ
ค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระหนี้
 
         สมาชิกที่ไม่ส่งเงินงวดตามสัญญา สอมธ.จะคิดค่าธรรมเนียมการผิดสัญญา โดยคำนวณจากยอดเงิน งวดชำระหนี้ บวกดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย ที่ให้สมาชิกกู้ โดยคิดเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้อัตราขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 
*สิทธิการขอกู้เงินกู้สามัญดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงผู้ขอกู้เงินที่มีหนี้เงินกู้พิเศษ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
 

1  สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ มธ. พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้าราชการออกนอกระบบ)  ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน  พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ สำนักพิมพ์ มธ.  ที่ได้รับเงินบำเหน็จ พนักงานเงิน           รายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ. ที่ได้รับเงินบำเหน็จ และเจ้าหน้าที่ สอมธ. มีสิทธิดังนี้

วงเงินให้กู้ประเภทสามัญ

 

อายุการเป็นสมาชิก

(เดือน)

วงเงินกู้/ระยะเวลาการผ่อนชำระ สิทธิการกู้  สิทธิการค้ำ

วงเงินกู้ (เท่า)

ของ

เงินเดือน)

วงเงินกู้

ไม่เกิน

(บาท)

ระยะเวลา

การผ่อนชำระ 

  3-11

12-35

36-59

60-119

120-179

180 ขึ้นไป

8

10

12

40

-

-

120,000

150,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

66

66

72

120

120

120

1.ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว
   ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
   กู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้น 
   หรือเงินฝาก หรือกู้ได้ตามสิทธิ 
   และผ่อนชำระภายในอายุ 65 ปี 
   โดยมีเงื่อนไขให้ยอดการ        
   ผ่อนชำระจากสัญญาเงินกู้ 
   ทุกสัญญารวมกัน ต้องไม่เกิน 
   เงินบำนาญ หรือบำเหน็จ 
   รายเดือนของผู้กู้ และมีเงิน   
   คงเหลือตามหลักเกณฑ์ที่
   สอมธ.กำหนด
2. ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการออกนอก
   ระบบ อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 
   ให้พิจารณา โดยใช้เงื่อนไข
   เดียวกับข้อ 1 
 
 
ป็นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ยกเว้น 
     ข้าราชการบำนาญ 
และลูกจ้างบำเหน็จ
รายเดือน ไม่สามารถ
ค้ำประกันได้
 
     ทั้งนี้ วงเงินกู้ที่สมาชิกแต่ละรายจะกู้ได้
ตามตารางข้างต้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเท่าของ 
เงินเดือนหรือวงเงินกู้ในแต่ละช่วงของอายุ 
การเป็นสมาชิก สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน 

2.  สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) มีสิทธิดังนี้

 

อายุการเป็นสมาชิก

(เดือน)

วงเงินกู้/ระยะเวลาการผ่อนชำระ สิทธิการกู้  สิทธิการค้ำ

วงเงินกู้ (เท่า)

ของ

เงินเดือน)

วงเงินกู้

ไม่เกิน

(บาท)

ระยะเวลา

การผ่อนชำระ 

  3-11

12-35

36-59

60-119

120-179

180 ขึ้นไป

8

10

12

40

-

-

120,000

150,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

66

66

72

120

120

120

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 
    ไม่น้อยกว่า 3 เดือนสามารถ
     กู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้น หรือ
     เงินฝาก หรือ
2.  เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า
     1 ปี สามารถกู้ได้ตามสิทธิ
     ทั้งนี้ ถ้าเป็น สมาชิกมาน้อยกว่า
     2 ปี จะ ต้องแนบสำเนา
     ใบต่อสัญญาการจัางงาน
     ประกอบการกู้ด้วย 
3.  ผ่อนชำระภายในอายุ 60 ปี

 
 
    เป็นสมาชิกมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
สามารถค้ำประกันได้
โดยจะต้องแนบ
ใบต่อสัญญา
การจ้างงาน
ประกอบการ
ค้ำประกัน  
 
     ทั้งนี้ วงเงินกู้ที่สมาชิกแต่ละรายจะกู้ได้
ตามตารางข้างต้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเท่าของ 
เงินเดือนหรือวงเงินกู้ในแต่ละช่วงของอายุ 
การเป็นสมาชิก สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน 

3.   พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ หรือชั่วคราวของหน่วยงาน พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ  พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง  สมาชิกสังกัดทั่วไป และอื่น ๆ มีสิทธิ ดังนี้

 

อายุการเป็นสมาชิก

(เดือน)

วงเงินกู้/ระยะเวลาการผ่อนชำระ สิทธิการกู้  สิทธิการค้ำ

วงเงินกู้ (เท่า)

ของ

เงินเดือน)

วงเงินกู้

ไม่เกิน

(บาท)

ระยะเวลา

การผ่อนชำระ 

48-59

60-71

72-83

84-95

96-107

108-119

120-179

180 ขึ้นไป

8

8

10

12

40

-

-

-

 

120,000

200,000

300,000

400,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

 

66

66

66

72

72

96

120

120

 

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว
   ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
   สามารถกู้ได้ภายใน
   ทุนเรือนหุ้น หรือ
   เงินฝาก หรือ
2. เป็นสมาชิกมาแล้ว
   ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   สามารถกู้ได้ตามสิทธิ
3. ผ่อนชำระภายใน 
   อายุ 60 ปี หรือ
   เกษียณอายุ
 
 
1. เป็นสมาชิกมาแล้ว
    ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
    ห้ามผลัดกันค้ำประกัน 
    (ผู้กู้ไม่สามารถค้ำประกัน
    ผู้ค้ำประกันได้)
2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี     
    สามารถผลัดกัน
    ค้ำประกันได้
3. สมาชิกสังกัดทั่วไป 
    ไม่มีสิทธิค้ำประกัน
 
     ทั้งนี้ วงเงินกู้ที่สมาชิกแต่ละรายจะกู้ได้
ตามตารางข้างต้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเท่าของ 
เงินเดือนหรือวงเงินกู้ในแต่ละช่วงของอายุ 
การเป็นสมาชิก สุดแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน 

      หลักประกันเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้บุคคล

ค้ำประกันดังนี้

วงเงินกู้

การค้ำประกัน

ไม่เกิน 400,000 บาท

1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน  
    เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ มธ.  หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
    พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)    พนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ   
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน
    เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำหรือชั่วคราว หรือ พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือ
    พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือ ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง หรืออื่น ๆ
 
400,001 – 800,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน  
    เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ มธ.  หรือ  พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
    พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) พนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ   
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน
    เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำหรือชั่วคราว  หรือ  พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือ
    พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือ  ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง หรืออื่น ๆ
 
800,001 - 1,200,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน  
    เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ มธ.  หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ  พนักงานมหาวิทยาลัย
    (ส่วนงาน)  หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ 
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.
    ที่ได้รับบำเหน็จ  หรือ  พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ   
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน
    เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำหรือชั่วคราว หรือ พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือ
    พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือ  ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง หรืออื่น ๆ
 
1,200,001 - 1,500,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน  
    เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ มธ.  หรือ    พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย
    (ส่วนงาน) หรือ   พนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ
    พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ   
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 6 คน
    เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำหรือชั่วคราว  หรือ  พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือ
    พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือ  ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง หรืออื่น ๆ