เงินกู้ประเภทสามัญ

  • เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ

  • ตารางวงเงินให้กู้ประเภทสามัญ

  • หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

  • กองทุนสวัสดิการผู้ค้ำประกัน

  • การทำประกันชีวิต

เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ
        เงินกู้สามัญ เป็นเงินให้กู้ประเภทระยะปานกลาง จำนวนเงินที่ให้กู้ขึ้นอยู่กับ อัตราเงินเดือน อายุการเป็นสมาชิก ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับ สอมธ. โดยหากทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ไม่พอกับวงเงินกู้ให้ใช้บุคคลค้ำประกันเพิ่มได้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็เพื่อให้สมาชิกนำเงินกู้ ที่ได้ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น การนำไปชำระหนี้ภายนอกที่มี ดอกเบี้ยสูง การซื้อทรัพย์สินอันจำเป็นแก่การครองชีพ หรือใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นเรื่องของ การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ควรใช้เงินกู้สามัญไปเพื่อการบริโภคที่ไม่เป็น ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม ภาระหนี้สินให้กับสมาชิกและครอบครัว และการกู้เงินกู้ สามัญนั้น ควรจะกู้ตามความจำเป็น สำหรับระยะเวลา ในการผ่อนชำระหนี้ สามารถผ่อน ชำระหนี้ ได้ถึง 66-120 งวด และเงินได้รายเดือนต้องมีให้หักชำระเพียงพอและกำหนดให้ เหลือเงินรับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
 
การยื่นคำขอกู้และการรับเงินกู้
 
           1. เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการกู้เงินและการจัดทำประกันชีวิต ซึ่งจะมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อแจ้ง รายละเอียดกับบริษัทประกัน สอมธ.ขอกำหนดวันยื่นคำขอกู้เงินกู้และวันที่รับเงินกู้สามัญได้เดือนละ 3 งวด ดังนี้   
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 1 - 3 รับเงินกู้วันที่ 10 ของเดือน
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 4 - 13 รับเงินกู้วันที่ 20 ของเดือน
  •   ยื่นคำขอกู้ระหว่างวันที่ 14 - 23 รับเงินกู้วันสิ้นเดือน
*หากวันรับเงินกู้ตรงกับวันหยุด จะเลื่อนการรับเงินกู้เป็นวันทำการถัดไป*
          2. กรณีสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญคงเหลืออยู่เดิม ประสงค์ที่จะขอกู้เงินกู้สามัญใหม่ จะต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกิน 3ใน 4 ของวงเงินกู้หรือต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
          อย่างไรก็ตามในการให้บริการด้านสินเชื่อและด้านต่างๆ สอมธ. ยังคงให้ความสำคัญกับสมาชิก เพื่อให้ท่าน ได้รับความสะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด และสำหรับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนอยู่มาก ขอให้สมาชิกให้ ความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการใช้สอยหรือการนำเงินไปลงทุนในด้านต่างๆ
 
ค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระหนี้
 
         สมาชิกที่ไม่ส่งเงินงวดตามสัญญา สอมธ.จะคิดค่าธรรมเนียมการผิดสัญญา โดยคำนวณจากยอดเงิน งวดชำระหนี้ บวกดอกเบี้ย ในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ย ที่ให้สมาชิกกู้ โดยคิดเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้อัตราขั้นต่ำของค่าธรรมเนียมการผิดนัดชำระไม่ต่ำกว่า 50 บาท
 
*สิทธิการขอกู้เงินกู้สามัญดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงผู้ขอกู้เงินที่มีหนี้เงินกู้พิเศษ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ*
 

กลุ่มที่  1

ประเภทสมาชิก   สิทธิการกู่้ สิทธิการค้ำประกัน
ข้าราชการ
-  ลูกจ้างประจำ มธ.
-  พนักงานมหาวิทยาลัย     
    (ขร.ออกนอกระบบ)
-  พนักงานเงินรายได้ประจำ
    สำนักพิมพ์  โรงพิมพ์ 
    ที่ได้รับ เงินบำเหน็จ
 -  เจ้าหน้าที่ สมอธ.
-  ข้าราชการบำนาญ 
-  ลูกจ้าง(บำเหน็จรายเดือน)  
 
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
สามารถกู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก 
หรือสามารถกู้ได้ตามสิทธิผ่อนชำระภายในอายุ 60 ปี 
หรือเกษียณอายุราชการ
 
- เป็นสมาชิกมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 (ข้าราชการบำนาญ   และลูกจ้างบำเหน็จ
   รายเดือน  ไม่สามารถค้ำประกันได้)
 
 
วงเงินให้กู้ประเภทสามัญ
ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก (เดือน)
วงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระ

กู้ได้ (เท่า) 
ของเงินเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน

(บาท)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ
3-11
8
120,000
66
12-36
10
150,000
66
36-59
12
600,000
72
60-119
40
900,000
120
120-179
-
1,200,000
120
180 ขึ้นไป - 1,500,000 120

กลุ่ม 2

ประเภทสมาชิก   สิทธิการกู่้ สิทธิการค้ำประกัน
- พนักงานมหาวิทยาลัย
-พนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
สามารถกู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก 
หรือเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี
สามารถกู้ได้ตามสิทธิ
ผ่อนชำระภายในอายุ 60 ปี 
หรือเกษียณอายุราชการ
 
- เป็นสมาชิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 

 

วงเงินให้กู้ประเภทสามัญ
ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก (เดือน)
วงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระ

กู้ได้ (เท่า) 
ของเงินเดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน (บาท)
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ (งวด)
36-59
12 600,000 72
60-119
40
900,000
120
120-179 - 1,200,000 120
180 ขึ้นไป - 1,500,000 120

 

กลุ่ม 3

ประเภทสมาชิก   สิทธิการกู้ สิทธิการค้ำประกัน
-พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
-พนักงานเงินรายได้ 
-พนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ
-พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล
-ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง
-สมาชิกสังกัดทั่วไป
-อื่น ๆ  
 
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
สามารถกู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝาก 
หรือเป็นสมาชิกมาแลวไม่น้อยกว่า 5 ปี
สามารถกู้ได้ตามสิทธิ
ผ่อนชำระภายในอายุ 60 ปี 
หรือเกษียณอายุราชการ
 
- เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 ห้ามผลัดกันค้ำประกัน 
(ผู้กู้ไม่สามารถค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันได้)
-เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี 
สามารถผลัดกันค้ำประกันได้
-สมาชิกสังกัดทั่วไปไม่มีสิทธิค้ำประกัน

 

วงเงินให้กู้ประเภทสามัญ
ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก (เดือน)
วงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระ

กู้ได้ (เท่า) 
ของเงินเดือน

วงเงินกู้ ไม่เกิน (บาท)
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ (งวด)
60-71
8
200,000
66
72-83
10
300,000
66
84-95
12
400,000
72
96-107
40
600,000
72
108-119
-
900,000
96
120-179 - 1,200,000 120
180 ขึ้นไป
-
1,500,000
120

 

หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้

วงเงินกู้ การค้ำประกัน
ไม่เกิน  400,000 บาท 
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 2 คน  เป็นข้าราชการ 
     หรือลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     หรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จหรือพนักงานเงินรายได้
     ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ   
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน 
     เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)  หรือพนักงานเงินรายได้
     หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง
     หรืออื่น ๆ
400,001-800,000 บาท 
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 3 คน  
     เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยี                         นานาชาติสิรินธรหรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ
     หรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ   
2.  ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน
     เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)  หรือพนักงานเงินรายได้ หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ
     หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง  หรืออื่น ๆ
800,001-1,200,000 บาท
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 4 คน  
    เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย   หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยี
    นานาชาติสิรินธรหรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำสำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ 
    หรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ. ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน 
    เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)  หรือพนักงานเงินรายได้หรือพนักงานโรงพยาบาลประเภทประจำ   
    หรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง หรืออื่นๆ     
1,200,001-1,500,000   บาท    
1. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 5 คน   
    เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย   
    หรือพนักงานสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  หรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ
    สำนักพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ
    หรือพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำโรงพิมพ์ มธ.ที่ได้รับบำเหน็จ หรือ 
2. ใช้สมาชิกค้ำประกัน 6 คน
    เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)  หรือพนักงานเงินรายได้  หรือพนักงานโรงพยาบาล
    ประเภทประจำหรือพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล หรือลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง หรืออื่นๆ