การให้บริการ
ด้านเงินฝาก
          สอมธ.ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินด้วยระบบออนไลน์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ในอัตราผลตอบแทน ที่สูงกว่า ธนาคารพาณิชย์ดังนี้
         1. เงินฝากออมทรัพย์
         2. เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
         3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ
         4. เงินฝากประจำทวีทรัพย์
         5. เงินฝากประจำ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการออมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) โดยคณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายยกเลิก เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 3, 6 และ 12 สู่การออมเงินรูปใหม่ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า กว่า พร้อมมีรูปแบบการออมเงินประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ, เงินฝากประจำทวีทรัพย์, และเงินฝากประจำ ที่มีเงื่อนไขพิเศษที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้ กับผลตอบแทนที่ สอมธ. มอบให้

           สำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวี 3, 6 และ 12 อยู่แล้ว สอมธ. ไม่รับฝากเงินเพิ่มสำหรับบัญชีเล่มเดิม จะคงบัญชีไว้เมื่อครบกำหนดได้รับดอกเบี้ย ในแต่ละยอดและให้ท่านมาถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีเล่มใหม่ โดยท่านจะต้องมายื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีใหม่ มีประเภทเงินฝากและเงื่อนไขดังนี้

   
เงินฝากออมทรัพย์ 
       เป็นบัญชีเงินฝากที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงิน สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีได้อย่างคล่องตัว โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน 
  เงื่อนไขการฝากและการถอนเงิน 
 
 1. เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท 
 2. การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน 
 3. จำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท 
 4. ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 1 ปี สอมธ. จะคิดค่ารักษาบัญชีปีละ 100 บาท โดยหักจากบัญชีเงินฝาก  และถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท สอมธ. จะปิดบัญชีเงินฝาก 
 5. ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน  และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง 
 
   
เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
        เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนการสะสมเงิน โดยสามารถให้การสำรองเงินในการถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และได้รับดอกเบี้ยถึงปีละ 4 ครั้ง โดยไม่เสียภาษี (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ สอมธ.)
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
 1. เงินเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท
 2. การฝากและการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 3. จำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 4. ถอนเงินได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 5. เดือนใดมีการถอนมากกว่า 2 ครั้ง สอมธ. จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน ครั้งละ 3 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ค่าธรรมเนียมจะหักออกจากเงินที่ถอน
 6. ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวันและนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 4 ครั้งแต่ถ้าผู้ฝากปิดบัญชีก่อนที่ สอมธ. นำดอกเบี้ยเข้าบัญชี สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ
       เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ เป็นการออมเงินพร้อมกับให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเสียชีวิต ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ โดยได้รับสิทธิพิเศษเปิดได้เพียงท่านละ 1 บัญชี เท่านั้น
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
 1. ฝากเงินเท่ากับค่าหุ้นที่ส่งกับ สอมธ. เป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 เดือน
 2. เมื่อผู้ฝากมีการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น จะต้องแจ้งให้ทราบเพื่อเปลี่ยนจำนวนการฝากเงินในแต่ละเดือน
 3. เมื่อเปิดบัญชีประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 1 แสนบาท
 4. ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เว้นแต่การปิดบัญชีเท่านั้น โดยจะได้รับดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์
 5. หากเดือนใดมิได้นำฝาก สอมธ. จะผ่อนผันให้นำมาฝากในเดือนถัดไป โดยฝากเพิ่มรวมกัน 2 งวด
 6. กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือน ติดต่อกัน สอมธ. จะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อ และจ่ายดอกเบี้ยนอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชี
 7. ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง
 8. เมื่อครบ 60 เดือน สามารถงดการฝากเงิน และคงจำนวนเงินคงเหลือไว้
 9. กรณีปิดบัญชีแล้วไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้
 10. สิทธิพิเศษเพื่อสวัสดิการ สิ้นสุดเมื่อปิดบัญชี
   
   
เงินฝากประจำทวีทรัพย์
         เงินฝากประจำทวีทรัพย์ เป็นเงินฝากประเภทเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการออมเงิน โดยเป็นการฝากเงินเท่ากันทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลา 24 เดือน พร้อมดอกเบี้ยพิเศษเมื่อฝากเงินครบ ตามที่กำหนด โดยได้รับสิทธิเปิดบัญชีได้เพียงท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
 1. ฝากเงินเท่ากันเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 1,000 บาท จนถึง 25,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 2. ไม่สามารถถอนเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี
 3. ฝากไม่ครบ 3 เดือน สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 4. ฝากไม่ครบ 24 เดือน สอมธ. จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 5. หากเดือนใดมิได้นำมาฝาก สอมธ. จะผ่อนผันให้นำมาฝากในเดือนถัดไป โดยฝากเพิ่มรวมกัน 2 งวด และผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในระยะเวลา การฝาก 24 เดือน
 6. กรณีขาดการฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน สอมธ.จะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อและจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
 7. การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 24 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 10 % ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับ
 8. สอมธ. จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 24 เดือน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ฝากพร้อมปิดบัญชีเงินฝากประจำทวีทรัพย์

สิทธิพิเศษ
        * ได้รับยกเว้นภาษีเงินฝาก
        * ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 10 % ของยอดดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อฝากครบ 24 เดือน

 
เงินฝากประจำ
        เป็นบัญชีเงินฝากที่ท่านสามารถเลือกออมเงินตามกำหนดระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 3, 6, 12 เดือน ให้มีมากขึ้น เป็น 24, 36, 48 และ 60 เดือน และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
 1. เงินเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 2. การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน สำหรับเงินประจำ 48 และ 60 เดือน สำหรับเงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่เดียวกับการฝากของยอดนั้นๆ
 3. กรณีถอนก่อนกำหนด (กำหนด 24, 36, 48 และ 60 เดือน) จะต้องถอนทั้งยอดที่ฝากในแต่ละครั้ง และดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อ สอมธ. ได้จ่ายดอกเบี้ยแล้ว จำนวนเงินที่ถอนจะถูกหักดอกเบี้ยที่ สอมธ. จ่ายให้ไปแล้ว ในส่วนของภาษี เจ้าของบัญชีต้องไปเรียกคืนเอง
 4. ฝากไม่ถึง 3 เดือน สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 5. เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2623-5086-7 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176-7 (ศูนย์รังสิต)