กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ถึงอายุ 95 ปี บริบูรณ์ 
สอมธ. จะจ่ายเงินสวัสดิการเงินกองทุนทดแทนให้สมาชิกนำไปใช้จ่ายในขณะดำรงชีวิตอยู่
เป็นรายปี ดังนี้  
*** (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563)***
 
 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ได้รับ 400 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับ 800 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ 1,600 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 2,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 3,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 4,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 5,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป ได้รับ 6,000 บาท
เอกสารประกอบการยื่นขอรับสวัสดิการ
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
** โดยจำนวนเงินที่สมาชิกรับไปแล้ว จะหักออกจากเงินทดแทนตามสิทธิที่สมาชิก จะได้รับจากกรณีเสียชีวิต**

 

บริการสวัสดิการ