รายนามเจ้าหน้าที่ สอมธ. สำนักงานศูนย์รังสิต และสาขาย่อยคณะแพทยศาสตร์

         
         
         
   

 

   
     
นางศิวาพร ไชยวานิช       จ.ส.ต.หญิงจิตตนาถ   มีแสงเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม       หัวหน้าฝ่าย สาขาย่อยคณะแพทย์ฯ
   
นางพรชนัน โรจนเสน   นางสาวสุธารัตน์ จันทเนตร   นางสาวจันทวรรณ คุณนามพันธ์
เจ้าหน้าที่อาวุโส (คณะแพทย์์ฯ)   เจ้าหน้าที่อาวุโส   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม
         
   
นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ์   นางสาวณัฐณิชา งานขยัน    นางสาวธนัชพัชร์ ฤกษ์ดี
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม (คณะแทพย์ฯ)   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   จ้าหน้าที่บริการเงินออม


     

นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี       นายปัณณวิชญ์ ชุ่มชื่น 
เจ้าหน้าที่บริการสินชื่อ       เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ
         
   
นางสาวโชติมา  รักรุ่งเรือง   นางสาวหทัยพันธ์ อินเปิ้น   นายนิรุทธิ์ ทองสุข
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล   เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
         
       
    นายชรินทร์  เทียรใส    
    พนักงาน