ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4กรกฎาคม 2540)


 “..การงานทุกอย่างทุกอาชีพ  ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง  จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม  แต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม  ที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ  หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคล หมู่คณะ  และส่วนรวมได้. เหตุนี้  ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ  นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนเองอย่างลึกซึ้งชัดเจนและศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้ว  ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตาเอง  ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย  จึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติ  ในศักดิ์ศรี  และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง...
(พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการที่  รล 0004.1/4506 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2551)

 

จรรยาบรรณ  10  ประการ
สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 
1. มุ่งมั่น  และอุทิศ  เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  ด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์  และ สุจริตโดยยึดมั่น  อุดมการณ์  หลักการ  และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา  ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม  และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด  รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5.
กำกับ  ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา  แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงใช้  ดูแล  และรักษาทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่ง  หน้าที่  ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน  ญาติ และพวกพ้อง
8. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์  และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล  องค์กร  เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง    ผลประโยชน์ของตน
10. ไม่นำเอาทรัพย์สิน  อุปกรณ์  บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องและไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์  และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

 

จรรยาบรรณ  10  ประการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ  และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันแลไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด  ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด  คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง  ปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ข่าวสารการดำเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย  ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน  ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นคู่แข่งขัน  หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

 

 

จรรยาบรรณ