ประเภทของเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉินร่มโพธิ์
เงินกู้ฉุกเฉินร่มไทร
เงินกู้ฉุกเฉินแสงทอง
เงินให้กู้แก่สมาชิกประเภทฉุกเฉิน
    เป็นเงินให้กู้ประเภทระยะสั้น โดยไม่ต้องมีหลักประกันในการกู้ เป็นเงินกู้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับสมาชิกเป็นเงินกู้ที่นำไปเพื่อใช้จ่ายอันจำเป็น หรือรีบด่วนโดยปกติการให้เงินกู้ฉุกเฉินนั้น จะให้กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน และผ่อนชำระคืนไม่เกิน 3 งวด ในปัจจุบัน สอมธ. ได้เพิ่มรูปแบบการให้กู้และ ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กับสมาชิกเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายเงิน
การรับเงินกู้ฉุกเฉิน
ยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 08.30 น. - 12.00 น.
 
- รับเงินกู้เวลา 13.00 น.
ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป 
  - รับเงินกู้เวลา 08.30 น. ของวันทำการถัดไป
**วันเงินเดือนออก หากยื่นคำขอกู้ล่วงหน้า 1 วัน รับเงินกู้ได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 น.หากยื่นคำขอกู้เงิน หลังจากเวลาที่กำหนดจะรับเงินในวันถัดไป**
** ถ้าผู้กู้ไม่มารับเงินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ถือว่าสละสิทธิ์การขอกู้
 
หลักเกณฑ์การกู้เงิน
เงินกู้ฉุกเฉินร่มโพธิ์  วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อจำเป็น
วงเงินกู้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี กู้ได้ภายในทุนเรือนหุ้น
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไปกู้ได้ตามวงเงินกู้
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 3 งวด
ในกรณีที่ผู้กู้มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินร่มโพธิ์ คงเหลืออยู่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนเงินกู้ ผู้กู้จะยื่นคำขอกู้ใหม่ได้ แต่ สอมธ. จะหักเงินที่ได้รับเพื่อส่งชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินร่มโพธิ์ สัญญา เก่าให้เสร็จสิ้นก่อน
เงินกู้ฉุกเฉินร่มไทร วัตถุประสงค์  เพื่อแบ่งเบาการชำระและมีวินัยในการกู้เงิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 เดือน กู้ได้ภายใน ทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน
เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป กู้ได้ตามวงเงินกู้
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 งวด
กรณีมีหนี้เก่า จะยื่นคำขอกู้ใหม่ได้ แต่ สอมธ. จะหักเงินที่ได้รับเพื่อใช้หนี้เงินกู้ฉุกเฉินร่มไทรเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน
เงินกู้ฉุกเฉินแสงทอง  วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ สมาชิกที่มีบุตรที่กำลังศึกษา หรือสมาชิกที่ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติม
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป กู้ได้ในวงเงิน ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 งวด
กรณีมีหนี้เก่า จะยื่นคำขอกู้ใหม่ แต่ สอมธ. จะหักเงินที่ได้รับเพื่อใช้หนี้เงินกู้ฉุกเฉินแสงทอง เก่าให้เสร็จสิ้นก่อนและต้องชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
ต้องยื่นเอกสารการศึกษาประกอบคำขอกู้เงิน
อัตราดอกเบี้ย
    สอมธ. คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (ตามประกาศของ สอมธ.)
สิทธิการกู้
    สามารถกู้เงินประเภทเงินกู้ฉุกเฉินร่มโพธิ์ หรือเงินกู้ฉุกเฉินร่มไทรและเงินกู้ฉุกเฉินแสงทอง
หน่วยงาน
ข้าราชการ มธ.
ลูกจ้างประจำ มธ.
ลูกจ้างประจำ,สำนักอำนวยการ,กิจการ,สำนักพิมพ์,โรงพิมพ์ มธ.,ศูนย์หนังสือ มธ.
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ลูกจ้างประจำ สอมธ.
พนักงาน มธ. พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) 
ลูกจ้างงบพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างหน่วยงานหรือหน่วยงานที่ มธ.ให้การสนับสนุน