การประกันอุบัติเหตุ

 

        เมื่อท่านเป็นสมาชิก สอมธ.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 31 วัน ท่านจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ ภายในวงเงิน 300,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภายในวงเงิน 15,000 บาท

การประสบอุบัติเหตุถึงกับสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ
เสียชีวิต
300,000
บาท
มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าหรือสายตา 2 ข้าง
300,000
บาท
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
300,000
บาท
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตา หนึ่งข้าง
300,000
บาท
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตา หนึ่งข้าง
300,000
บาท
มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
180,000
บาท
เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
180,000
บาท
สายตาหนึ่งข้าง
180,000
บาท

การเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุบิกได้ครั้งละ ไม่เกิน 15,000 บาท

รายชื่อ โรงพยายาล กรุงเทพและปริมณฑล

รายชื่อ  โรงพยาบาล ภาคกลาง

รายชื่อ โรงพยาบาล ภาคตะวันตก 

รายชื่อ โรงพยาบาล ภาคตะวันออก

รายช่ื่อ โรงพยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาล ภาคใต้

รายชื่อ โรงพยาบาล ภาคเหนือ 

บริการสวัสดิการ