เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอัตราแก่ร่างกาย

 

เป็นสมาชิกในน้อยกว่า 1 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ได้รับ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับ 50,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ 70,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 90,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 110,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 130,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 150,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ถึง 40 ปี ได้รับ 170,000 บาท
เป็นสมาชิกต้ั้งแต่ 41 ปี ถึง 45 ปี  ได้รับ 200,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป ได้รับ 250,000 บาท

 

 

 

 

บริการสวัสดิการ