หลักการสหกรณ์
          1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
          2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
          3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
          4. การปกครองตนเองและอิสรภาพ
          5. การให้การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ
          6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
          7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน
เพราะ สอมธ. เป็นองค์กรที่บริหารงาน โดยหลักสหกรณ์ เพื่อเป็นสถาบันการเงินของ มวลสมาชิก ทั้งในรูปแบบ ของการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เมื่อเดือดร้อน หรือจำเป็น การเป็นแหล่งที่สามารถเก็บรักษาเงินออม และให้ ผลประโยชน์ตอบแทน อย่างเป็นระบบ รวมทั้งธุรกรรมด้านการเงินอื่น ๆ ที่พอเพียง และก็มีสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือ ในหมู่กันเอง อย่างมากมาย ตามความเหมาะสม ดังคำขวัญที่ว่า
สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ.

 

การบริหารงาน
          สอมธ. คำนึงถึง หลักการสำคัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการเป็นสถาบันการเงินที่ดี จึงได้มีการพัฒนา ในด้านการจัดการ และสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายประการ เช่น
          ● ปฏิรูปรูปแบบการจัดการ และพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ในด้าน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดการ
          ● ขยายรูปแบบในการให้บริการสินเชื่อแบบต่าง ๆ แก่สมาชิก รวมทั้งหาตลาดเพิ่ม ในการปล่อยสินเชื่อเงินให้กู้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ในประเทศ
          ● ขยายรูปแบบ ในการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น
          ● เพิ่มค่าหุ้น และทุนสำรอง เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
          ● เริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2525
          ขยายสาขา ให้บริการแก่สมาชิก ที่ศูนย์รังสิต หลังจากที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยัง วิทยาเขตใหม่ ที่ศูนย์รังสิต ในปี พ.ศ. 2529 และสาขาย่อย คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2539
          ในช่วงปีแรกของการดำเนินการ สอมธ. มีทุนดำเนินงาน เพียง 615,818 บาท และสามารถทำกำไรได้ 7,768 บาท ผู้กู้ส่วนใหญ่คือ นักการ ลูกจ้าง เพื่อนำไปปลดหนี้สินภายนอก ที่คิดดอกเบี้ย อัตราขูดรีด หรือนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ในกรณี เกิดความจำเป็นเร่งด่วน อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันชีวิต ปลุกจิตสำนึก แห่งการช่วยเหลือกัน ระหว่างบุคลากร ในประชาคมธรรมศาสตร์ กิจการของสหกรณ์เติบโตอย่างรวดเร็ว 5 ปี ต่อมา ใน พ.ศ. 2520 ทุนดำเนินการ ได้เพิ่มขึน เป็นเกือบ 8.67 ล้าน และสามารถทำกำไร ได้เกือบ 827 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกผู้มีเงินฝาก มีความเชื่อมั่น ในการ การบริหารงาน โดยการต่อทุน ลงทุนอย่างชาญฉลาด จึงนำเงินฝากเพิ่มขึ้น เพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า ธนาคารอื่น ๆ โดยทั่วไป
          จากช่วงปี 2520 จนถึงปั 2540 เป็นเวลา 20 ปี อาจถือได้ว่าเป็นยุคของการสร้างความเป็นปึกแผ่น และการ ขยายตัว อย่างรวดเร็วของ สอมธ. ในช่วงเวลาดังกล่าว สอมธ. มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง กว่าปีละ 30 % สามารถ สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ของมวลสมาชิก ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นกว่า 3,800 คน และมีทุน ดำเนินการ กว่า 3,500 ล้านบาท

 

ผู้บริหารนโยบาย
          สอมธ.มีวิธีการคัดเลือก โดยระบบเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และมีระเบียบควบคุม การทุจริตในการ เลือกตั้งเพื่อมิให้มี การซื้อสิทธิขายเสียงเป็นแบบอย่าง ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
          การเลือกตั้ง เป็นไปโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิได้เท่าเทียมกัน อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สมัคร ในการแถลงนโยบาย โดยการตีพิมพ์ และปิดประกาศ ปฐมนิเทศผู้สมัคร เพื่อให้ทราบกติกามารยาทในการหาเสียง มีจิตใจ เป็นนักกีฬา และจิตสำนัก ในหลักการสหกรณ์ รณรงค์ให้สมาชิก มาออกสิทธิ์ใช้เสียง เลือกคนดี มีประสบการณ์ เพื่อไป เป็นตัวแทนของสมาชิกในคณะกรรมการดำเนินงาน
          ปัจจุบันคณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน ตำแหน่งที่ทำการเลือกตั้ง โดยตรง คือ ประธาน เหรัญญิก และตัวแทนจากคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย กรรมการแต่ละคน จะทำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ คือ ตามที่ประธานได้มอบหมาย ให้ทำหน้าที่คือ
          ● คณะกรรมการอำนวยการ
          ● คณะกรรมการเงินกู้สามัญ
          ● คณะกรรมการเงินกู้พิเศษและฉุกเฉิน
          ● คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินทุนเพื่อการสาธารณประโยชน์ฯ เงินกองทุนทดแทนและกองทุนเกษียณอายุราชการ 
          ● คณะอนุกรรมการวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
          ● คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กรและสร้างความสัมพันธ์
          ● คณะอนุกรรมการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
          ● คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
          ● คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ
          ● คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
          ● คณะอนุกรรมการการลงทุน
         ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง ของระบบการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการคือ การป้องกันการผูกขาด ตำแหน่ง โดยยังดำรงไว้ ซึ่งความต่อเนื่อง และความสามารถในการเรียนรู้ระบบงาน ระเบียบของสหกรณ์ ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามกรรมการดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกัน วาระละ 2 ปี ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้อื่น สามารถเข้ามา ควบคุมดูแล การบริหาร วางนโยบาย และเรียนรู้ระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิด เสถียรภาพ และความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ บริหารงาน และด้านนโยบาย ระเบียบได้ดำเนินให้มี การสับเปลี่ยนกัน วาระละ ครึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการเป็นการเปิดโอกาสให้ 'น้ำใหม่' ได้เรียนรู้ ระบบงาน โดยมี 'น้ำเก่า' เป็นพี่เลี้ยง

 

เจ้าหน้าที่เป็นมืออาชีพ
          สหกรณ์ก้าวหน้า เพราะเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการบริการ และมุ่งไฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
       ในแง่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือก เป็นไปโดย ระบบ คุณธรรม พิจารณาจากความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีจิตสำนึก ในการให้บริการมีค่าตอบแทนที่ยุติธรรม สามารถเพิ่มขวัญ และกำลังใจ ในการ ทำงาน ให้สวัสดิการที่ดี เพื่อให้มีความรู้สึกอบอุ่นมั่นคง ภักดี ต่อองค์กร และที่สำคัญที่สุดคือ มีการอบรม เพิ่มวุฒิ ความรู้ ระหว่าง ปฏิบัติงานภายในองค์กร หรือ In-House Training อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อก้าวทัน ตามวิทยากรใหม่ ๆ  ของโลกธุรกิจ ที่พัฒนา  ไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ ในการประกอบธุรกรรม สอมธ. จึงมีเจ้าหน้าที่ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น อย่างต่อเนื่อง และมีความ จงรัก ภักดีต่อ สอมธ.

 

สมาชิกมีคุณภาพ
          เงื่อนไขอีกประการของความมั่นคงของสหกรณ์ คือการมีสมาชิกที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่น เป็นประโยชน์ และเข้าใจ อุดมการของสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว สอมธ. ได้มีกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อกระชับ ความสัมพันธ์เพิ่มพูน ความรู้ให้แก่สมาชิก การสัมมนาสมาชิกประจำปี ซึ่งจัดปีละ 1-2 ครั้ง นอกสถานที่ ในบรรยากาศ ที่พักที่สะดวกสบาย เปิดโอกาสให้สมาชิกพบปะกับกรรมการฝ่ายดำเนินการ เพื่อซักถามข้อสงสัย ให้ขอเสนอแนะ ก่อให้เกิด ความเข้าใจ ระหว่างกัน พัฒนาความรู้ ตามที่กรรมการเห็นประโยชน์ หรือตามที่สมาชิกเสนอมา เช่น อบรม ความรู้ ด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อบรมสมาชิกใหม่ และสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจ หลักการ สหกรณ์ และกิจการของ สอมธ.
          สอมธ. ต้องส่งเสริมให้สมาชิก มีสุขภาพอนามัยดี จึงสนับสนุนให้สมาชิกได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา การจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย เช่น กีฬาบุคลากรภายใน กีฬาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย สอมธ. ได้ให้การ สนับสนุน ทางด้าน งบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ
          นอกจากนี้แล้ว โดยตระหนักว่า ความมั่นคง สหกรณ์จะดำรงอยู่ได้เมื่อสมาชิกมีความเชื่อมั่นใน สอมธ. จะต้อง ไม่มีช่องว่าง ในการให้ข้อมูลข่าวสาร มีเวที ในการแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อที่สงสัย จดหมายข่าวรายเดือนของ สอมธ. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่จะเสริมสร้างความ ใกล้ชิด เป็นกระจกเงาเป็นการบอกข้อมูลข่าวสารของ สอมธ.ทั้งมวล
          หลักการสำคัญ ในการให้รับสินเชื่อ โดยยึดหลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขของมวลสมาชิก ช่วยเหลือเพื่อสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่น ๆ ตามปรัชญาของสหกรณ์แล้ว หลักการสำคัญ อีกประการหนึ่งคือ การบริหารการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ เฉกเช่น สถาบันการเงินมืออาชีพ เน้นความมั่นคงปลอดภัย ในการกู้ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สมาชิก ไม่สนับสนุน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะ
          สมาชิกผู้กู้ เสียดอกต่ำ บวกกับเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำระ นอกเหนือจากสวัสดิการต่าง ๆ อีกหลายประเภท ที่มีสิทธิได้รับ
          ส่วนผู้ฝาก ได้รับดอกเบี้ย สูงกว่าธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปสำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ก็ได้รับการให้เกียรติ และค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม โดยไม่เสียหลักการของสหกรณ์

 

วิสัยทัศน์ของ สอมธ.
          ● เป็นสถาบันการเงินที่ทันสมัย สามารถสนองและให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง
          ● เป็นองค์กรที่บริการงาน โดยยึดหลักสร้างความมั่นคง บนพื้นฐานประชาธิปไตย
          ● เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
          ● เป็นองค์กรที่เอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ