เงินฝากประจำ
        เป็นบัญชีเงินฝากที่ท่านสามารถเลือกออมเงินตามกำหนดระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 3, 6, 12 เดือน ให้มีมากขึ้น เป็น 24, 36, 48 และ 60 เดือน และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร
 
เงื่อนไขการฝากและถอมเงิน
 
  1. เงินเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
  2. การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน สำหรับเงินประจำ 48 และ 60 เดือน สำหรับเงินฝากประจำ 24 และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่เดียวกับการฝากของยอดนั้นๆ
  3. กรณีถอนก่อนกำหนด (กำหนด 24, 36, 48 และ 60 เดือน) จะต้องถอนทั้งยอดที่ฝากในแต่ละครั้ง และดอกเบี้ยที่จะได้รับเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และเมื่อ สอมธ. ได้จ่ายดอกเบี้ยแล้ว จำนวนเงินที่ถอนจะถูกหักดอกเบี้ยที่ สอมธ. จ่ายให้ไปแล้ว ในส่วนของภาษี เจ้าของบัญชีต้องไปเรียกคืนเอง
  4. ฝากไม่ถึง 3 เดือน สอมธ. จะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  5. เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)