กองทุนเกษียณอายุราชการ
          สมาชิกที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ จนเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และลาออกจากราชการหรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำนานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สอมธ.จะตอบแทน ดังนี้

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 15 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 40,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 50,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป ได้รับ 60,000 บาท
 
กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี
แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ 5,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป ได้รับ 25,000 บาท
 
**แจ้งความจำนง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ปี**

 

บริการสวัสดิการ