ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ

เป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 10 ปี ได้รับ 40,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ 60,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 80,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 100,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 120,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ถึง 35 ปี ได้รับ 140,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 ปี ขึ้นไป ได้รับ 160,000 บาท
** แจ้งความจำนง ขอรับเงิน ภายใน 1 ปี**
การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้คำนวณตามจำนวนงวดที่ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนเศษของปีถ้าเกิน 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี

 

บริการสวัสดิการ