ข้อมูลการสมัครสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ สอมธ.
1.
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
2.
เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของ สอมธ.หรือ
3.
เป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน หรือคนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีขึ้น หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุน ซึ่งได้รับรายได้เป็นรายเดือน
4.
เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
5.
มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
 
ระยะเวลาการทำงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิก สอมธ. จะต้องทำงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1.
สำเนาทะเบียนบ้าน
2.
สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
3.
หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
4.
หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงิน
5.
สลิปเงินเดือน
          
การยื่นใบสมัคร
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่
 
สำนักงานของ สอมธ. ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และสาขาย่อยคณะแพทยศาสตร์

 

การสมัครเป็นสมาชิก