ถ้าเป็นสมาชิก สอมธ.จะได้รับสวัสดิการคือ
ทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส
ทุนเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด
ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล
กองทุนเกษียณอายุราชการ
 
 
กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ปี ถึงอายุ 90 ปีบริบูรณ์ สอมธ.จะจ่ายเงินสวัสดิการทดแทน
เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ
ทุนเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิก
ทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ
การประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษาบุตร

 

บริการสวัสดิการ