เจ้าหน้าที่ ศูนย์รังสิต

       
    นางสาวนงลักษณ์ สีนวลนนท์สกุล    
    ผู้ช่วยผู้จัดการ    
   

 

   
       
    นางศิวาพร ไชยวานิช    
    หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม    
         
       
    จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย์   มีแสงเงิน    
    หัวหน้าฝ่าย สาขาย่อยคณะแพทย์ฯ    
         
   
นางจันทวรรณ  คุณนามพันธ์   นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ์   นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม
         
   
นางสาวภัทรพร เสนาจันทร์   นางสาวธนัชพัชร์  ฤกษ์ดี   นางสาวชนัดดา พิกุล
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม


     
นางพรชนัน  โรจนเสน   นางสาวสุธารัตน์ จันทเนตร    
เจ้าหน้าที่อาวุโส (สินเชื่อ)   เจ้าหน้าที่อาวุโส (สินเชื่อ)    
         
   
นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี   นางสาวประภัสสร ทวีสิน   นายปัณณวิชญ์ ชุ่มชื่น
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ
         
       
นางสาวอุษณา เทียนมั่น        
เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์        


       
    นายชรินทร์  เทียรใส    
    พนักงาน