รายนามเจ้าหน้าที่ 

 
         
    นางบุศริน  ช้างอยู่      
    ผู้จัดการ       
     
นางแสงเทียน  ปรุงแสง   นางสาวนิตยา โชครักษ์   นางสาววันเพ็ญ หนูเล็ก  
ผู้ช่วยผู้จัดการ   ผู้ช่วยผูัจัดการ   ผู้ช่วยผูู้จัดการ  
           
     
นายนุกูลกิต เรืองศรี   นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิ์กุล   นางแพรวดาว วงศืเฉลียว  
หัวหน้าฝ่ายบริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่อาวุโส   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม  
           
     
นายสาววาสนา กิ่งแก้ว   นางสาวนุชจนรี เทียนขาว   นายสุเมธ คงกล่อม  
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม  


 
     
นางสาวนันทาก เทพดินินทร์   นายนิธิโรจน์ แก้ววิเชียร    นางสาวจงกลพร แตงเจริญ  
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้เาที่ บริการสินเชื่อ  
           

 

 

   

 

 

 
    นางสาวธิดารัตน์ เข็มเพ็ชร      
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ  
           
     
นางกิติยา รามณรงค์   นางสุนันทา ญาณศีล   นางสาวรักชนก นาคนาค  
เจ้าหน้าที่ฝา่ยบัญชีและประมวลผล   เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสหกรณ์  


 
         
    นางสาวสิริทัศน์ คงริน      
    นิติกร       
           
       
นายชวินโรจน์ โชครัตนมณฑล   นางกานดา  เอี่ยมละออง      
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล   พนักงาน