รายนามเจ้าหน้าที่ 

 
         
    นางบุศริน  ช้างอยู่      
    ผู้จัดการ       
   

 

     
       
นางสาวนิตยา โชครักษ์        นางแสงเทียน  ปรุงแสง  
ผู้ช่วยผู้จัดการ       ผู้ช่วยผูู้จัดการ  


 
         
    นางสาววันเพ็ญ  หนูเล็ก      
    ผู้ช่วยผูัจัดการ      
           
     
นางแพรวดาว  วงศ์เฉลียว   นางสาววาสนา  กิ่งแก้ว   นางสาวนุชจรี   เทียนขาว  
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม  
           
       
นายสุเมธ คงกล่อม   นางสาวนันทกา เทพดินินทร์      
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม      


 
         
    นายนุกูลกิต  เรืองศรี      
    หัวหน้าฝ่ายบริการสินเชื่อ      
           
     
นายนิธิโรจน์  แก้ววิเชียร   นางสาวจงกลพร  แตงเจริญ   นายภาณุวัฒน์ ขวัญเซ่ง  
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ  
           
       
นางสาวธิดารัตน์  เข็มเพ็ชร   นางสาวนัฐพร นายะพันธ์      
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ      


 
         
    นางทิพวรรณ  วัฒนสิทธิ์กุล      
    เจ้าหน้าที่อาวุโส (บัญชี)      
           
     
นางกิติยา รามณรงค์   นางสุนันทา  ญาณศีล   นางสาวรักชนก  นาคนาค  
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล   เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์   เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์  
   
     
นางสาวสิริทัศน์ คงริน   นายชวินโรจน์ โชครัตนมณฑล   นางสาวกานดา  เอี่ยมละออง  
นิติกร    พนักงาน   พนักงาน