รายนามเจ้าหน้าที  

       
    นางสาวนงลักษณ์ สีนวลนนท์สกุล    
    รองผู้จัดการ    
   

 

   
       
    นางศิวาพร ไชยวานิช    
    หัวหน้าฝ่ายบริการเงินออม    
         
       
    จ.ส.ต.หญิงศรีสุรีย์   มีแสงเงิน    
    หัวหน้าฝ่าย สาขาย่อยคณะแพทย์ฯ    
         
   
นางจันทวรรณ  คุณนามพันธ์   นางสาวมณธิชา ถาวรวยัคฆ์   นางสาวณัฐณิชา งานขยัน
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม
         
     
นางสาวธนัชพัชร์  ฤกษ์ดี   นางสาวชนัดดา พิกุล    
เจ้าหน้าที่บริการเงินออม   เจ้าหน้าที่บริการเงินออม    


   

นางพรชนัน  โรจนเสน   นางสาวสุธารัตน์ จันทเนตร   นางสาวอรวรรณ กุลเกียรติงามดี
เจ้าหน้าที่อาวุโส (สินเชื่อ)   เจ้าหน้าที่อาวุโส (สินเชื่อ)   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ
         
     
นางสาวประภัสสร ทวีสิน   นายปัณณวิชญ์ ชุ่มชื่น    
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ   เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ    
         
   
นางสาวโชติมา รักรุ่งเรือง   นางสาวหทัยพันธน์ อินเป้ิ้น   นายนิรุทธิ์  ทองสุข  
เจ้าหน้าที่บัญชีและประมวลผล   เจ้าหน้าที่บริหารสหกรณ์   เจ้าหน้าทีสารสนเทศ


       
    นายชรินทร์  เทียรใส    
    พนักงาน