enlightenedประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่  2/2665 ระหว่างวันที่  12-13 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา