เงินกู้ฉุกเฉินหักเงินปันผล วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  80 % ของจำนวนเงินปันผล 

ยื่นได้ตั้งแต่วันที่  7 พฤศจิกายน 2565-วันที่ 13 มกราคม 2566