วันที่  20 กุมภาพันธ์  2566   สอมธ.โดย คณะกรรมการดำเนินการ  ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่าย  ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก สังกัดสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในโอกาสที่สถาบันฯ ได้จัดการสัมมนาของหน่วยงาน ณ ห้องฝึกอบรม 4 ชั้น  1 สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา