สอมธ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน้าลานพระรูปพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย