สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

enlightenedเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

enlightenedเอกสารประกอบการประชุม
 

enlightenedถานที่ประชุม