สอมธ. จัดสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากทฤษฎี..สู่การปฎิบัติจริง" โดยการสัมมนาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร