วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สอมธ.นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ มาพบปะสมาชิก มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อให้ความรู้และบรรยายการดำเนินงานของ สอมธ. และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ รวมทั้งบริการเปิดบัญชี และแนะนำการใช้ Application TU-SAVINGS
 
ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์ลำปางที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ เพื่อจัดตั้งห้องประชุมทางไกล (Virtual conference) มา ณ โอกาสนี้ด้วย