วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สอมธ.โดย กรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก คณะสหเวชศาสตร์ ในการจัดการสัมมนาของหน่วยงาน ณ อาคารปฏิบัติการและบรรยายรวม (ปยิชาติ 2) ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 มธ. ศูนย์รังสิต