วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สอมธ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก สังกัด กองทรัพยากรมนุษย์และสภาพนักงานมหวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ห้อง 408 ตึก SC3 มธ. ศูนย์รังสิต