สอมธ. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ราชาบุระ จังหวัดราชบุรี ผลการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย