สอมธ. จัดสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง สอมธ. ระยะที่ 3" โดยการสัมมนาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม สอมธ. ศูนย์รังสิต