วันที่ 11 กันยายน 2566 สอมธ. ได้ทำบุญครบรอบ 51 ปี ณ บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต