กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี
แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี ได้รับ 5,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปี ถึง 20 ปี ได้รับ 10,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 ปี ถึง 25 ปี ได้รับ 15,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 ปี ถึง 30 ปี ได้รับ 20,000 บาท
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป ได้รับ 25,000 บาท
 
**แจ้งความจำนง ขอรับเงินทุนฯ ภายใน 1 ปี**