เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งเจ้าหน้าที่  เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังคำแนะนำ