รองศาสตราจาย์ ว่าทีร้อยตรี  ดร. นพพร ลีปรีชานน์  ประธานกรรมการ  และคณะกรรมการดำเนินการ รับมอบ เครื่องเทอร์โมสแกน จำนวน  5 เครื่อง จากคณะแพทยศาสตร์ โดยมี  รองศาสตราจารย์ พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงศ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ เป็นผู้มอบ  เมื่อวันที่  13 มกราคม  2563 ณ ห้องประชุม สอมธ. ศูนย์รังสิต