ข่าวฉบับพิเศษ  คู่มือการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ประจำปี  2565