วันที่ 16 ธันวาคม 2657 สอมธ.ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และ บมจ.การบินไทย เข้าพบรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อหารือวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย