วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ