เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ คณะสหเวชศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ร์ ครบรอบ 26 ปี