สอมธ. จัดโครงการอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ "เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบััญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม สอมธ. ศูนย์รังสิต อาคาร 2 ช้น 2