สอมธ. โดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด วันที่ 23 มิถุนายน 2565