การประกันอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุ          เมื่อท่านเป็นสมาชิก สอมธ.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 31 วัน ท่านจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ ภายในวงเงิน 300,0...

ทุนการศึกษาบุตร

 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี        สอมธ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปี ดังนี้ ...

ทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส

ทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส           เมื่อสมาชิกสมรส และได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามก...

ทุนเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

ทุนเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด           เมื่อเป็นสมาชิกใน สอมธ. ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอา...

ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล

ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล           สหกรณ์จะจ่ายเงินสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล ได้เฉพาะสมาชิก ดังนี้ ...

ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำศพ คู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิก พ.ศ.2566

ทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำศพ คู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของสมาชิก พ.ศ.2566    ...

กองทุนเกษียณอายุราชการ

กองทุนเกษียณอายุราชการ           สมาชิกที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ จนเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองา...

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ

ทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มหาวิทยาลัยให้ออกจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ เป็นสมาชิกน้อยกว่า 1 ปี ...

กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ปี ถึงอายุ 95 ปี บริบูรณ์ สอมธ.จะจ่ายเงินสวัสดิการ ทดแทน

กรณีสมาชิกอายุครบ 61 ถึงอายุ 95 ปี บริบูรณ์  สอมธ. จะจ่ายเงินสวัสดิการเงินกองทุนทดแทนให้สมาชิกนำไปใช้จ่ายในขณะดำรงชีวิตอยู่ เป็นรายปี ดังนี้&nb...

เงินกองทุนทดแทนสมาชิก เนื่องจาก เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2566

เงินกองทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับอัตราแก่ร่างกาย หรือเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2566 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับเงินทดแทนจาก ส...

ทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ

ทุนสงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดา หรือมารดา ของสมาชิกประสบภัยพิบัติ            &n...

  • หน้าที่  1  ข้อมูลทั้งหมด 11

ข่าวประกาศ