• ระเบียบ สอมธ. ว่าด้วยการติดตามและเร่งรัดหนี้ค้างชำระสหกรณ์