ทำเนียบประธานกรรมการ สอมธ.   
           
           
         
    ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิเชียร       
   
ประธานกรรมการ คนที่  1
     

 
   

 

     
         
    คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี       
    ประธานกรรมการ คนที่  2      

 
 
   
         
           
   

รองศาสตราจารย์ มนตรี บริสุทธิ์ 

     
   

ประธานกรรมการคนที่  3

     

 
   

 

     
         

 

 

 

   
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เต็มใจ สุวรรณทัต

     

 

 

ประธานกรรมการ คนที่  4

     
   
       
         
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ 

     
   

ประธานกรรมการ คนที่ 5

     
   
     
         
           
    รองศาสตราย์ ดร. มนูญ พาหิระ       
   

ประธานกรรมการ คนที่  6

     
   
     
 
         
           
   

รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ  หิรัญรักษ์ 

     
   

ประธานกรรมการคนที่  7 

     
   
     
         
           
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ธนะวังน้อย 

     
   

ประธานกรรมการคนที่  8

     
   
     
         
           
   

รองศาสตราจาย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา

     
   

ประธานกรรมการคนที่  9

     
   
     
         
           
   

รองศาสตราจารย์ นพ. ศุภขัย ฐิติอาชากุล 

     
   

ประธานกรรมการคนที่  10

     
   
     
         
           
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี 

     
   

ประธานกรรมการ คนที่  11

     
   
     
           
         
           
   

รองศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรี นพพร ลีปรีชานนท์ 

     
    ประธานกรรมการ คนที่  12      
           
 

 

คณะกรรมการดำเนินการ