1
ประธานกรรมการ
 
   
ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวาท   แย้มวงษ์ศรี
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นางสมศรี   กีรติวุฒิกุล
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายนิเทศ   บุญกลิ่น  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางยุวณี   ศุภศิลป์
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายเด่น  มีประวัติ  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายโชติศักดิ์   กล่ำช้าง
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. มงคล   ตั้งเง็กกี่  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นางรัญจวน ศรวารี  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นายศิริศักดิ์   สรานุกูล
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายสุรศักดิ์   กุลเรือง  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สากล   ไพเราะ  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายอภินันท์ ชูหนู

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
41

ปี 
50

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

ผศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี

 

คณะพาณิชย์ฯสังคมฯ

3.

นางสมศรี กีรติวุฒิกุล

 

สำนักหอสมุดฯ

4.

นายนิเทศ  บุญกลิ่น

 

คณะวิทย์ฯอาคารอเนกฯ

เหรัญญิก

5.

นางยุวณี  ศุภศิลป์

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นายเด่น  มีประวัติ

 

ทั่วไป

7.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

8.

ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ 

 

คณะแพทย์ฯ

9.

นางรัญจวน  ศรวารี

 

ตึกเอนกฯ

10.

นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล

 

โรงพยาบาลฯ

11.

นายศิริศักดิ์  สรานุกูล

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ

12.

นายสนธินันท์ กาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

 

คณะศิลป์ฯ

13.

สุรศักดิ์    กุลเรือง

 

สำนักงานอธิการบดี

14.

ผศ.สากล   ไพเราะ

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

ทั่วไป

 

คณะกรรมการดำเนินการ