1
ประธานกรรมการ
 
   
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายวีระ ค้าขึ้น
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายสมบัติ แก้วปกาศิต  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางสุปราณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายเชาว์ ชินนะประภา  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายณรงค์ เชียงเชาว์ไว
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายณัฐปคัลภ์ บินสะอาด  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายนพดล เทีนนขวัญ  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายเลิศ เชิงคีรี
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นายวิพุธ ศุภโยธิน
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายสนิท ปานสังข์
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายสิทธิชัย พันเศษ  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
ว่าที่ ร.ต. อดิศร  เอี่ยมสะอาด
 
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายชนินทร์ ชมดี

 

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

เลือกตั้ง

45

44

ประธานกรรมการ

1.

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

 

รองประธานกรรมการ

2.

ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย

 

3.

นายวีระ ค้าขึ้น

 

4.

นายสมบัติ แก้วปกาศิต

 

เหรัญญิก

5.

นาง สุปราณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

 

กรรมการ

6.

นายเชาว์ ชินนะประภา

 

7.

นายณรงค์ เชียงเชาว์ไว

 

8.

นายณัฐปคัลภ์ บินสะอาด

 

9.

นายนพดล เทีนนขวัญ

(ถึงแก่กรรมเมื่อ 8 มี.ค. 45)

10.

นายเลิศ เชิงคีรี

 

11.

นายวิพุธ ศุภโยธิน

 

12.

นายสนิท ปานสังข์

 

13.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

14.

ว่าที่ ร.ต. อดิศร เอี่ยมสะอาด

 

กรรมการและเลขานุการ

15.

นาย ชนินทร์ ชมดี

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ