1
ประธานกรรมการ
 
   
ผศ.วันชัย   ธนะวังน้อย
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
รองศาสตราจารย์ สวาท   แย้มวงษ์ศรี
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายสุรศักดิ์  กุลเรือง
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายอภินันท์  ชูหนู  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายชนินทร์  ชมดี  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. มงคล   ตั้งเง็กกี่  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นางรัญจวน ศรวารี  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายศิริศักดิ์  สรานุกูล
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางสาวสายฝน  อำพันศรี
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
ผศ.ดร.สมจิต  ดำริห์อนันต์
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายสมชาย  การุณวงษ์  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สากล   ไพเราะ  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
52

ปี 
41

ประธานกรรมการ

1.

ผศ.วันชัย  ธนะวังน้อย

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

รศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี

 

คณะพาณิชย์ฯสังคมฯ

3.

นายสุรศักดิ์    กุลเรือง

 

สำนักงานอธิการบดี

4.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

ทั่วไป

เหรัญญิก

5.

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นายชนินทร์ ชมดี

 

สำนักหอสมุดฯ

7.

นายทนง วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

8.

ผศ.นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่ 

 

คณะแพทย์ฯ

9.

นางรัญจวน  ศรวารี

 

ตึกเอนกฯ

10.

นายศิริศักดิ์  สรานุกูล

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ

11.

นางสาวสายฝน อำพันศรี

 

คณะรัฐฯ

12.

ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

 

คณะวิทย์ฯ

13.

นายสมชาย การุณวงษ์

 

คณะศิลป์ฯ

14.

ผศ.สากล   ไพเราะ

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการและเลขานุการ

15.

นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล

 

โรงพยาบาลฯ

 

คณะกรรมการดำเนินการ