1
ประธานกรรมการ
 
   
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ 
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นายวีระ ค้าขึ้น  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางสุปราณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นางพงษ์จันทร์ ชุณหะวัณ  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
ผศ.ยุวดี ศรีธรรมรัฐ
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายชัยวัฒน์ บุญนาค  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายณรงค์ เชียงเชาว์ไว  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายณัฐปคัลภ์ บินสะอาด
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
ว่าที่ ร.ต. อดิศร เอี่ยมสะอาด
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นายอภินันท์ ชูหนู
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายเลิศ เชิงคีรี  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายสนิท ปานสังข์  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายสิทธิชัย พันเศษ

 

ตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/
ผู้แทน

46

45

ประธานกรรมการ

1.

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย

 

คณะวารสารฯ

3.

นายพรวิชัย แช่มศิริวัฒน์

 

สำนักงานอธิการบดี

4.

นายวีระ ค้าขึ้น

 

ทั่วไป

เหรัญญิก

5.

นาง สุปราณี หงษ์ทรัพย์ภิญโญ

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นางพงษ์จันทร์ ชุณหะวัณ

 

สำนักหอสมุดฯ

7.

ผศ.ยุวดี ศรีธรรมรัฐ

 

คณะรัฐฯ

8.

นายชัยวัฒน์ บุญนาค

 

คณะศิลป์ฯ

9.

นายณรงค์ เชียงเชาว์ไว

 

คณะพาณิชย์ฯ

10.

นายณัฐปคัลภ์ บินสะอาด

 

รพ., คณะแพทย์ฯ

11.

ว่าที่ ร.ต. อดิศร เอี่ยมสะอาด

 

อาคารอเนกฯ

12.

นายอภินันท์ ชูหนู

 

คณะวิทย์ฯ

13.

นายเลิศ เชิงคีรี

 

ทั่วไป

14.

นายสนิท ปานสังข์

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ