1
ประธานกรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
นายอภินันท์  ชูหนู
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายสิทธิชัย  พันเศษ 
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
ว่าที่ร้อยตรี อดิศร เอี่ยมสะอาด  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางนวลรักษ์ ชอบชื่น  
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
นายเด่น  มีประวัติ
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นางสาวบรรจง  น้ำนวล  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ บำรุง  สุขพรรณ์
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มงคล  ตั้งเง็กกี่
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
อาจารย์ ดร.วีรวิทย์  เศรษฐวงศ์
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นางกาญจนาภรณ์  จิตต์สง่า  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นางสาวมนทิรา  ตุลาคุปต์  
   
 
   


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นางสาวษิญาภา  ชุณหวรานนท์

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 
45

ปี 
44

ประธานกรรมการ

1.

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เอี่ยมสะอาด

 

ตึกเอเนกฯ

3.

นายอภินันท์ ชูหนู

 

ทั่วไป

4.

นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท์

 

โรงพยาบาลฯ

เหรัญญิก

5.

นางนวลรักษ์ ชอบชื่น

 

เหรัญญิก

 

6.

นายแก้วสวรรค์  วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

 

7.

นายเด่น มีประวัติ

 

ทั่วไป

 

8.

นางสาวทรงศรี  สนธิทรัพย์

 

คณะพาณิชย์ฯ

 

9.

นางบรรจง น้ำนวล

 

คณะวิทย์ฯ

 

10.

รองศาสตราจารย์ บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

กรรมการ

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่

 

คณะแพทย์ฯ

 

12.

อาจารย์ ดร.วีรวิทย์  เศรษฐวงศ์

 

คณะศิลป์ฯ

 

13.

นางสาวสายฝน อำพันศรี

 

คณะรัฐฯ

 

14.

นายสิทธิชัย พันเศษ

 

กองงานศูนย์รังสิต

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายชนินทร์ ชมดี

 

สำนักหอสมุด

 

คณะกรรมการดำเนินการ