1
ประธานกรรมการ
 
   
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
รศ.บำรุง  สุขพรรณ์
   
   
   


3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล
 
 
   


4
รองประธานกรรมการคนที่ 3
 
   
นางสมศรี  กีรติวุฒิกุล  
   
 
   


5
เหรัญญิก
 
   
นางยุวณี ศุภศิลป์
   
 
   


6
กรรมการ
 
   
นายจำลอง  พันธุฤทธิ์  
   
 
   


7
กรรมการ
 
   
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  บุญนาค
   
 
   


8
กรรมการ
 
   
นายโชติศักดิ์   กล่ำช้าง  
   
 
   


9
กรรมการ
 
   
นายเด่น  มีประวัติ  
   
 
   


10
กรรมการ
 
   
นายทนง  วิเศษสิงห์
   
 
   


11
กรรมการ
 
   
นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล
   
 
   


12
กรรมการ
 
   
นางรัญจวน ศรวารี
   
 
   


13
กรรมการ
 
   
นายศิริศักดิ์ สรานุกูล  
   
 
   


14
กรรมการ
 
   
นายอภินันท์ ชูหนู  
   
 


15
กรรมการและเลขานุการ
 
   
นายนิเทศ  บุญกลิ่น

 

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เลือกตั้ง

กรรมการ/ผู้แทน

ปี 49

ปี 48

ประธานกรรมการ

1.

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

 

ประธาน

รองประธานกรรมการ

2.

รศ.บำรุง  สุขพรรณ์

 

คณะเศรษฐ์ฯ

3.

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล

 

สำนักงานอธิการบดี

4.

นางสมศรี กีรติวุฒิกุล

 

สำนักหอสมุดฯ

เหรัญญิก

5.

นางยุวณี  ศุภศิลป์

 

เหรัญญิก

กรรมการ

6.

นายจำลอง  พันธุฤทธิ์

 

คณะพาณิชย์ฯ

7.

นายชัยวัฒน์  บุญนาค

 

คณะศิลป์ฯ

8.

นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง

 

คณะรัฐฯ

9.

นายเด่น  มีประวัติ 

 

ทั่วไป

10.

นายทนง  วิเศษสิงห์

 

ทั่วไป

11.

นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล

 

รพ., คณะแพทย์ฯ

12.

นางรัญจวน  ศรวารี

 

ตึกเอนกฯ

13.

นายศิริศักดิ์  สรานุกูล

 

กองงานศูนย์รังสิตฯ

14.

นายอภินันท์  ชูหนู

 

ทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ

15.

นายนิเทศ  บุญกลิ่น

 

คณะวิทย์ฯอาคารอเนกฯ